Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Constitution finlandaise du 11 juin 1999. Articles 6, 11, 76, 127


Français

Constitution finlandaise du 11 juin 1999

Extraits

Article 6 - Égalité

(...)
Nul ne peut sans raison valable faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l’état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
(...)

Article 11 - Liberté de religion et de conscience

Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d’exprimer des convictions et le droit d’appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n’est tenu de prendre part, contre sa conscience, à la pratique d’une religion.

Article 76 - Loi sur l’Église

L’organisation et l’administration de l’Église évangélique-luthérienne sont réglées par la loi sur l’Église.
La procédure d’adoption de la loi sur l’Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.

Article 127 - Obligation de défense nationale

Tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense de la patrie ou d’y contribuer, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Le droit d’être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé dans une loi.

( Traduction : Ministère finlandais de la justice)

Anglais

Constitution of Finland of 11 June 1999

Extracts

Section 6 - Equality

(...)
No one shall, without an acceptable reason, be treated differently from other persons on the ground of sex, age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that concerns his or her person.
(...)

Section 11 - Freedom of religion and conscience

Everyone has the freedom of religion and conscience..
Freedom of religion and conscience entails the right to profess and practice a religion, the right to express one’s convictions and the right to be a member of or decline to be a member of a religious community. No one is under the obligation, against his or her conscience, to participate in the practice of a religion.

Section 76 - The Church Act

Provisions on the organisation and administration of the Evangelic Lutheran Church are laid down in the Church Act.
The legislative procedure for enactment of the Church Act and the right to submit legislative proposals relating to the Church Act are governed by the specific provisions in that Code.

Section 127 - National defence obligation

Every Finnish citizen is obligated to participate or assist in national defence, as provided by an Act.
Provisions on the right to exemption, on grounds of conscience, from participation in military national defence are laid down by an Act.

(Translation : Ministry of Justice of Finland)

Finlandais

Suomen perustuslaki 11 päivänä kesäkuuta 1999

Ote

6 § - Yhdenvertaisuus

(...)
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
(...)

11 - § Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

76 § - Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.
TKirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään.

127 § - Maanpuolustusvelvollisuus

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.
Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.